Category Archives: AGE MANAGEMENT

Remembering Aretha Franklin

“Ga uit mijn hoofd”

Alzheimer/dementie: “De Vergeetachtig ziekte” door Colette Belfor

“Nou, ik denk dat ik uit mijn hoofd stap  Ja, ik denk dat ik uit mijn hoofd stap”.

Overgenomen van het 1964 nummer “uit mijn hoofd” gezongen door Little Anthony en de Imperials. Toevallig is did een passende waarschuwingszin voor een onderwerp dat niet over liefde is,  maar over het algemeen de meest voorkomende oorzaak van leeftijdsgebonden aandoeningen – het ziekte van Alzheimer.

Als een jong meisje opgroeiende in het landelijke gebied van Mississippi in de vroege jaren ’70, kan ik me duidelijk herinneren van een oudere vrouwelijke familielid die altijd langs de onverharde wegen liep en tot zichzelf sprak. Wanneer hiernaar wordt gevraagd, “Wat is er mis met haar?” Dan antwoord men, Ze is gewoon seniel. Ze meant geen kwaad aan niemand.” Ik herinner mij nog goed hoe zij tenminste twee keer per week langs mijn oma’s huis liep.  Telkens als ik aan haar terug denk, dan vraag ik mezelf af of zij wel lijde aan dementie.

In dit decennium alleen, zijn er zeven van mijn oudere vrienden en familieleden die ervaringen hebben opgenomen met deze slopende ziekte.  Daarvan zijn er drie overleden. Om ze te zien leven met deze ziekte en hun ook te verzorgen was heel pijnlijk, uitputting en zette veel stress op mij; het minste dat we kunnen zeggen. ate

Maar het heeft mij geleerd geduld te hebben, om te genieten van het leven, en ook om dankbaar te wezen voor elke moment in het leven. Tijdens dat moment gaf het me ook een vooruitziende blik en een bewustzijn om te schrijven over dementie en de informatie te delen met u allen. Vandaar de verwijzing naar het lied.

“Nou denk ik dat uit mijn hoofd stap.

Dag en nacht.

Nacht en Dag.

Verkeerd of Juist”.

Ziekte van Alzheimer werd ontdekt in 1906 door de Duitse arts Alois Alzheimer. Snel vooruit  aan – honderd en twaalf (112) jaren later en de medische industrie is nog op zoek en proberen verschillende testen op een dieper level te vinden, en ook nog om  meer inzicht en genezing te vinden voor deze ziekte.

  • 95% van de ziekte van Alzheimer zijn gevonden bij mensen die 65 jaar en ouder zijn.
  • 7 miljoen Amerikanen vandaag hebben de ziekte van Alzheimer en medische professionelen verwachten dat dit aantal te verdrievoudigen in 2050 en
  • Tweederde van de Amerikanen met de ziekte van Alzheimer zijn vrouwen

Er zijn verschillende theorieën, maar geen genezing of afdoende behandeling. En het is helaas niet te voorkomen. Maar, de medische vooruitgang is geboekt in het verkrijgen van een beter begrip van de ziekte.

Als ik denk aan wat veroorzaakt Alzheimer, dan baser ik mijn onderzoek op de ontwikkelingen in het leven (bijvoorbeeld de mobiele telefoon en magnetron, fast food, spelen van het elektronische spelletjes, enz.) spelen een belangrijke rol in onze gezondheid of het ontbreken daarvan, met inbegrip van de verschijnselen/toename van Alzheimer/dementie. Toen ik op het basis school zat, hadden we nis,  zwemmen en Gym waren heel belangriijk toen. We waren verplicht om deze twee klassen te nemen en aftestuderen om naar het middelbare school te kunnen gaan.   Helaas vandaag zijn deze klassen en activiteiten niet meer belangrijk in de scholen.

Er zijn verschillende theorieën, maar geen genezing of afdoende behandeling. En het is helaas niet te voorkomen. Maar, de medische vooruitgang is geboekt in het verkrijgen van een beter begrip van de ziekte.

Als ik denk aan wat veroorzaakt Alzheimer, dan baser ik mijn onderzoek op de ontwikkelingen in het leven (bijvoorbeeld de mobiele telefoon en magnetron, fast food, spelen van het elektronische spelletjes, enz.) spelen een belangrijke rol in onze gezondheid of het ontbreken daarvan, met inbegrip van de verschijnselen/toename van Alzheimer/dementie. Toen ik op het basis school zat, hadden we nis,  zwemmen en Gym waren heel belangriijk toen. We waren verplicht om deze twee klassen te nemen en aftestuderen om naar het middelbare school te kunnen gaan.   Helaas vandaag zijn deze klassen en activiteiten niet meer belangrijk in de scholen.

Laten we eens kijken naar de technologische wonder dat men noemt …. de magnetronoven. Wij willen alles snel. Nu! Nu! Nu! “Ik heb honger!” De magnetronoven speelde een belangrijke rol in huishoudens in de 1970’s en is veel meer een nooodzaak in huizen vandaag.  Wat doen we?  Deze dagen warmed of kook teen ieder hun voedel in een magnetronoven; en zodoende zaps (verkleind) de voedingsstoffen uit het voedsel, zozeer zelfs dat we nu eten zonder voedingswaarde, verstoken van essentiële vitaminen en voedingsstoffen. Dus als onze hersenen, bijvoorbeeld, geen essentiële voedingsstoffen of voldoende circulatie ontvangen, dan kan het bloed niet goed functioneren, en wordt het verstopt en dan beginnen onze hersencellen te sterven. Dus, het scheppen van een klimaat rijp voor de ziekte van Alzheimer te ontwikkelen en te bloeien, in mijn opinie.

Verwijzend naar de Time’s Inc. Special Edition artikel, “De Wetenschap van Alzheimer”, medische onderzoekers hebben gevonden dat de ziekte van Alzheimer zich ontwikkelt uit een verzameling van abnormale eiwitten in de hersenen. Er zijn twee eiwitten: één verzamelt en de andere trossen of bundeltjes op de binnenkant van de hersenen zenuwcellen en blijft daar. De hersenen, in zijn eigen “zelfstandige universum” wordt gevuld met geen vrijgave, no escape, waardoor neurotransmissie problemen tot het punt staan waar de cellen zich zelve afsterven waardoor geheugenverlies, verwarring, en de aantasting van dag tot dag leven. Wanneer men symptomen van vergeetachtigheid begint te krijgen is het soms al te laat, want in deze fase is he onomkeerbaar.

De Time’s Inc. artikel wijst dat er hoop is. Nieuwe medicijnen worden beproefd en aanbevelingen worden gedaan met betrekking tot levensstijl aanpassingen, op jongere leeftijd, in tegenstelling tot de noodzakelijke wijzigingen in een later stadium in het leven. Terwijl wij in de jaren ’40 en 50′, misschien zelfs jonger, genieten van ons leven dan moeten we echt een positieve levensstijl kiezen en meer gezonder eten.

Dingsmiddelen zoals fruit, groenten en gehele korrels, meer slapen en het implementeren en onderhouden van een duurzame en lonende trainingsschema is heel goed voor een ieder. Door dit te doen, helpen wij beter bij het verbeteren van de circulatie naar onze hersenen die mogelijke vervuiling en klontvorming weghalen van onze hersenen en zenuwcellen. Gemeenschappelijke activiteiten die artsen vertellen bij elk bezoek zijn wat ik noem ZIE – slapen, gezonder eten, en uitoefenen.

Wist u dat de uitoefening het cardiovasculaire gezondheid, en ook de bloedstroom voorhoogt; hetgeen de vrijlating van eiwitten die rechtstreeks ten goede komen aan de hersenen? Slaap maakt ons lichaam te herstellen. Als men geen voldoende slap krijgt, dan zijn onze lichamen in een constant ‘gevecht’-modus. Een holistisch arts vertelde me ook dat het lichaam is ontworpen om te helen, Dus moeten we het juiste zorg opnemen. Maar velen van ons vermoeden niet dat onze lichamen niet voldoende rust, gezondheid, of oefeningen krijgen.

Volgens medische onderzoekers, een lifestyle afstelling nodig is nu mogelijk en hopelijk helpen de hersenen tegen de verschijnselen van de ziekte van Alzheimer.

Zo ziet men dan dat – slapen, gezonder eten, en oefening belangrijke elementen zijn om resterende mentaal scherp te blijven; en ook om de geest actief en alert te houden.

“Er is een tijd voor alles. Voor alles is er een seizoen en een tijd voor elke zaak onder de hemel.” Wat gaat u doen om te verkomen dat je je verstand niet verliest?

Opmerking: Voor meer informatie over de wetenschap van de ziekte van Alzheimer, het magazine is te vinden bij de boekhandel tot 24 augustus, 2018 in de Verenigde Staten.

Colette Belfor

@2018 by cBelfor Solutions

 

klik om te luisteren naar de love song, “uit mijn hoofd”

Going Outta My Head

Alzheimer’s/Dementia:  ” The Forgetful Disease”

by Colette Belfor

“Well, I think I’m going out of my head. Yes, I think I’m going out of my head.

Taken from the 1964 song “Going Out of My Head” by Little Anthony and the Imperials, it happens to be an appropriate phrase for a topic that’s not about loving someone madly, but, about the most common cause of age-related disease – Alzheimer’s, yes, “the forgetful disease.”

As a young girl growing up in the rural area of Mississippi in the early 1970’s, I remember an older female relative who would walk up and down the dirt roads talking to herself.  When asked, ‘What’s wrong with her?’ they would say, “She’s senile; she doesn’t mean any harm.”  I remember seeing her at least twice a week walking past my grandmother’s house. When I think about her today, I wonder if she was suffering from dementia.

In this decade alone, seven of my elder friends and family members have experienced this debilitating disease; three of which have passed away. Watching them live with this disease and caring for them throughout, was painful, exhausting and stressful, to say the least. But, it taught me patience. It taught me to enjoy life and be thankful for every thoughtful, living moment. And, it gave me foresight and an awareness that prompted me to write and share this with all of you. Hence, the reference to the song,

Well think I’m going out of my head.

Day and night.

Night and Day.

Wrong or Right.”

Alzheimer’s was discovered in 1906 by German physician Alois Alzheimer.  Fast forward one hundred and twelve (112) years later and the medical industry is still searching and testing for a deeper understanding of and cure for this disease.  Some statistics are:

  • 95% of Alzheimer’s cases are found in people 65 years and older,  [1]
  • 7 million Americans today have Alzheimer’s and medical professionals expect this number to triple by the year 2050[2] and
  • Two-thirds of Americans with Alzheimer’s are women[3]

There are several theories, but no cure or conclusive treatment. And, unfortunately, it is not preventable.  But, medical progress has been made in getting a better understanding of the disease.

When I think about what causes Alzheimer’s, based on my research, I am led to believe that the advancements in life (e.g., the cell phone and microwave, fast food, playing electronic video games, etc.) are a contributing factor in our health, or lack thereof, including the onset/increase in Alzheimer’s/dementia.  When I was in elementary school, we had recess, including Swimming and Gym, which were mandatory to graduate from high school.  Sadly today, these classes and activities no longer exist.

Let’s explore the technological marvel that is …. the microwave. We want everything quick. Now! Now! Now!  ‘I’m hungry now!’  The microwave oven became a staple in households in the 1970’s and is very much a staple in homes today. What do we do? Well, we place our food in a microwave oven to either cook or reheat; and, in so doing, it zaps (depletes) the nutrients from the food, so much so, that we wind up eating food with no nutritional value, devoid of essential vitamins and nutrients that support healthy bodily functions.  So, if our brain, for example, does not receive essential nutrients or adequate circulation of blood for it to function properly, it becomes clogged and our brain cells start to die.  Thus, creating an environment ripe for Alzheimer’s to develop and thrive, in my opinion.

Referring to the Time’s Inc. Special Edition article, “The Science of Alzheimer’s,” medical researchers have found that Alzheimer’s develops from a collection of abnormal proteins building up in the brain. There are two proteins: one accumulates and forms plaque on the outside of the brain nerve cells, and the other bunches or clumps up on the inside of the brain nerve cells and stays there.  The brain, in its own “self-contained universe” [4] becomes stuffed with no release, no escape, creating neurotransmission problems to the point where the cells die off, creating memory loss, confusions and the impairment of day-to-day life to occur.  When symptoms of forgetfulness appear, it’s too late because, at this stage, it is  irreversible.

The Time’s Inc. article mentions hope.  New medicines are being tested and recommendations are made regarding lifestyle adjustments, at an earlier age, as opposed to making necessary changes at a later stage in life.  While we are in our 40’s and 50’s, perhaps even younger, we need to modify our lifestyle by eating healthier foods including fruits, vegetables, and whole grains, getting more sleep and implementing and maintaining a sustainable and rewarding exercise routine. By doing this, we will help improve circulation to our brain that will mitigate potential clogging and clumping of our brain/nerve cells. Common activities that physicians tell us at every visit are what I refer to as SEE Sleep, Eat healthier, and Exercise.  Did you know that exercising boosts cardiovascular health and increases blood flow, thereby stimulating the release of proteins that directly benefit the brain?  Sleep allows our bodies to repair itself.  If we are not getting adequate sleep, our bodies are constantly in ‘fight’ mode. A holistic doctor once told me that the body is designed to heal itself, if we take proper care of it. But, many of us have unwittingly abused our bodies by not getting proper rest, eating healthy or exercising.  According to medical researchers, a lifestyle adjustment is needed now to potentially and hopefully help the brain resist the onset of Alzheimer’s disease.

So SEE SLEEP, EAT healthier, and  EXERCISE are key components to remaining mentally sharp; to keep the mind active and alert.

“There is a time for everything. For everything there is a season and a time for every matter under heaven.”

What will you do to keep from losing your mind?

Colette Belfor

@2018 by cBelfor Solutions

For your listening pleasure, click to hear the love song, Going Out of My Head.

 

[1] Page 14, “The Science of Alzheimer’s” by Time Inc Books, Special Edition, 2018

[2] Page 86,  “The Science of Alzheimer’s”  by Time Inc Books, Special Edition, 2018

[3] https://www.alz.org/alzheimers-dementia/facts-figures

[4] Page 4, “The Science of Alzheimer’s”  by Time Inc Books, Special Edition, 2018

 

“The Business of Living”

Life begins at birth, followed by infancy, a period of childhood, adolescence, and then off into adulthood.  We spend our youth exploring the world, having fun, and feeling invincible, and before you know it …. You’re 35 years old!  Where did the time go?  The fleeting time certainly gives you pause. You are now looking back at your life to see what you have accomplished.  For some, the accomplishments are overflowing; for others, few and far between.

The ebbs and flows of life continue without letup. You get sick or your parents are diagnosed with a debilitating disease. Where do you start?  Money and finances. You don’t have enough to cover the cost of taking care of yourself or your parents.  What do you do? Who do you turn to for guidance and support?

cBelfor Solutions!

cBelfor Solutions continues to be at the corner of logic and creativity with assisting clients in the business of life and living.  The “business of living” from this prospective is through organizing one’s life (or your parents, children, etc.) on paper (living documents). That is, creating a WILL; assigning a Power of Attorney, an Executor of your Estate, and creating a TRUST.  This all-important responsibility is not restricted to the rich and powerful.  You don’t need to have thousands of dollars to have your living documents in order.  You can and should start now, while you are of sound mind and body. Ask yourself, should you become disabled, and unable to

handle your business affairs, who do you trust or can depend on to manage your business in the way you designed and how you see fit?

cBelfor Solutions works with your appointed person with handling your ‘business of living’ and ensuring your wishes are executed and carried out as you have outlined.

Recently, several friends of mine have experienced the loss of their parents to Alzheimer’s (ALZ) and, sadly, subsequent death. As I watched them uproot and stretch their lives balancing work, raising children, managing their household and their parents, they became transformed into this super human being, but at a cost.  A cost that resulted in their bodies staying in “fight” mode without relaxing, inhibiting the slowdown of high energy functions, and inviting sickness and disease to enter the body.  That’s another story, visit mindindulgence.com.

Then, there was an associate’s five-year-old nephew. Both of his young parents died within one year of each other.  Can you imagine a five-year-old not knowing who would take care of him because his parents did not have a WILL in place?

cBelfor Solutions offered our services and was able to aid with handling the administrative duties or “business of living” of the friend’s parents. Unfortunately, this young boy is now orphaned and on the cusp of being lost in the child welfare system.  The parents made a choice. Unfortunately, not having a WILL was a choice.  These are matters we don’t consider while living.  As we plan our weddings and vacations, we need to also take time to plan the last phase of our lives, now.

“Only by keeping the end in mind can a person truly learn how to live in the here and now” – David Gibson

@2018 by cBelfor Solutions